سلـحــشـوران شـهـر نــراق

عـکـس، خـاطـرات ، دل نـوشـتـه هـای دفـاع مـقـدس ، انـقـلـاب و اطـلـاعـات عـمـومـی

سلـحــشـوران شـهـر نــراق

عـکـس، خـاطـرات ، دل نـوشـتـه هـای دفـاع مـقـدس ، انـقـلـاب و اطـلـاعـات عـمـومـی

سلـحــشـوران شـهـر نــراق

شهر نراق زادگاه علامه ملا محمد مهدی نراقی و ملا احمد نراقی (فاضلین نراقی)
بیش از 100 نفر از مشاهیر نامدار دارای جمعیت سه هزار نفره در مقطع 8 سال دفاع مقدس دارای 180 رزمنده بوده و علاوه بر آن 8 آزاده و 100 جانباز(مجروح)و 80 شهید تقدیم آرمان های میهن اسلامی نموده است.


بایـگـانی

قباله فروش باغ در لاستان نراق توسط محمدرضا ابن میرزاآقاجان به حاج محمدعلی ابن عبدالرزاق در 102 سال قبل

و بعد غرض از تحریر این اسطار شریعت آثار آنکه حضور به همرسانید در محضر شرع مطاع لازم الاتباع عزت نشان محمدرضا ولد مرحوم آقامیرزاجان نراقی دانسته از روی رضا و رغبت و تحقق کافه شرائط صحت و قواعد شرعیت بیع نمود و بفروخت به مبایعه لازمه جازمه شرعیه اسلامیه به جناب محامد نصاب عمده التجار والاعیان فخرالحاج حاجی محمدعلی خلف مرحمت شان آقاعبدالرزاق تاجر نراقی همگی و تمامی دومن بذرافشان از چهارمن متصرفی از جمله یکدرب باغ جاه که چهار من دیگر آن مختص آقاجان عم بایع است واقعه در مزرعه لاستان من توابع نراق با جمیع توابع و نواحی شرعیه آن از اشجار مغروسه و جورز و لوز (درختان گردو و بادام) و جدارین و غیره بقدرالحصه بانضمام تمامی پنج سَرجه و نیم سَرجه ممر و مجرای قنات لاستان را از جمله دوازده شبانه روز واقعه در روزقه(واحد تقسیم آب کشاورزی) ششم با جمیع متعلقات و مشاعات تابعه آن به مال المبایعه و ثمن مبلغ سی تومان قران نقد رواج المعامله ایران عددی یکهزار دینار ماخوذ حین العقد باعترافه الشرعی و قولا رعایت جمیع شرائط و........ خالی از کل مفاسد و بطلان و قبض و اقباض و اخذ و استرداد مال المبایعه و تسلیم و تسلم و تخلیه و تصرف و تمکین و تمکن شرعی بعداز تفهیم و تفهم معمول و مرعی گردید و تمامی مال المبایعه از ید جناب مشتری واصل و عاید بایع مرقوم شد و بوصول آن اقرار و اعتراف نمود و تخلیه ید از دو فقره مبیع نموده بتصرف مشتری داد و بر مالکیت مشارالیه حسب الشرع انور.... و مستقر گردید که تصرف مالکانه نمود کتصرف الملاک فی املاکهم و ذوی الحقوق فی حقوقهم و عقد مبایعه لارمه جازمه شرعیه اسلامیه مع اسقاط کافه خیارات موجبه فسخ سیما خیار الغبن ولو بلغ ما علی المراتب و اقصی المدارج و سایر لوازمات صحت مبایعه محتوی بر کل قواعد و ضوابط بینهما علی الطریقه النبویه جاری و واقع گردید پس به مقتضای مراتب مسطوره تمامی دو من بوزن شاه بذرافشان از جمله یکدرب باغ مرقوم که هشت من است بانضمام پنج سرچه و نیم مجرای المیاه(محل عبور آب) قنات لاستان حق صرف و ملک جناب حاج مشتری است و احدی را حقی و بهره ای و نصیبی باقی نیست ودر ضمن عقد خارج لازم بر بایع مرقوم الزام شرعی شد که چنانچه از تاریخ ذیل الی انقضای مدت پنجاه سال تمام احیانا در این مبایعه ظاهر ......... للغیره آید و به ثبوت شرعی برسد که از تصرف مشتری یا قائم مقام شرعی او انتزاع شود کلهم ...... منفعت علاوه بر رد ثمن و اجرت المثل سنوات مصرفه و غرامات شرعیه و عرفیه معادل ثمن را از مال خود مجانا تسلیم مشتری نماید و مطالبه عوض نکند و عقد الزام بینهما علی ........ الشرع المطاع جاری شد و حدود باغ مرقوم بقرار ذیل است .
حدّی بباغ تحت استلخ لاستان و حدّی بباغ آقاعباس کلبعلی و حدّی بباغ استاد حسن سلمانی و حدّی ملک آقاجان عم بایع است تا واضح بوده باشد .
وکان ذالک تحریرا وقوعا فی دوازدهم شهر شعبان المعظم مطابق سنه ۱۳۳۷
12 شعبان 1337(برابر 22 اردی بهشت 1298)

حاشیه سند

حاضر گردید در عالی محفل شرع مطاع جناب مجدالاعاظم والتجار حاجی محمد علی آقا تاجر نراقی مشتری مبیع مرقوم متن و هامش را دون لا شیئی بیع نمود و بفروخت به عالیحضرت مشهدی آقا جان خلف مرحوم آقا محمد علی نراقی بمبلغ معین شصت تومان رایج خزانه نقد فی المجلس و صیغه علی النهر شرع جاری شد و فعلا تمامی آب و املاک مزبور متنا و هامشا اختصاص شرعی دارد به جناب مشهدی آقاجان مشتری و به مقتضای ما رقم آب و ملک مزبور حق طلق مشتری مزبور است تا واضح بوده باشد
تحریرا فی پنجم شهر ذیقعده الحرام .......سنه یکهزارو سیصد و سی و هفت صحیح است

حاشیه سند
مجدد حاضر گردید عالیقدر محمدرضا بایع متن و به مبایعه صحیحه شرعیه قطعیه فروخت به جناب اشرف الحاج حاجی محمدعلی مشتری متن همگی و تمامی دو من بذرافشان که مالک و متصرف بود بانضمام پنج سرجه و نیم ممر و مجرای آب قنوات لاستان شهره را به مال المبایعه مبلغ سی تومان ریال ... ده عدد یک تومان نقد فی المجلس و صیغه مبایعه بینهما واقع و جاری گردید و به وصول آن مقر و معترف آمد به مقتضای ما رقم تمامی چهارمن بذرافشان باغجاه مزبور متن و یازده سرجه آب قنوات لاستان اختصاص شرعی دارد به جناب حاجی محمد علی مرقوم در متن و هامش مراوراست تصرف مالکانه و مستحقانه چنانچه از حال الی پنجاه سال تمام خدای ناخواسته فسادی در معامله ظاهر شود و به ثبوت شرعی برسد کلهم بعضا باید خود بایع از عهده غرامت شرعیه و عرفیه آن به در آید .
تحریرا فی چهاردهم شهر شوال المکرم سنه ۱۳۳۷ توضیحا اینکه اشجار جوز و لوز(گردو و بادام) و غیره جمعا جزو معامله است .
14 شوال 1337(برابر 21 تیر 1298)


از جناب استاد حاج سید مجتبی غفاری فرزند سید محمود به جهت بازخوانی سند 102 ساله معامله در مزرعه لاستان نراق به بیش از یک قرن پیش متعلق به سایت سلحشوران شهر نراق سپاسگزاریم .

۹۶/۱۰/۰۹
سلحشوران شهر نراق

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.

هدایت به بالای

folder98 facebook